Warunki

-------------------------------------------------- -----
Ogólne warunki handlowe z informacją o kliencie
-------------------------------- --- --------------------


Spis treści
------------ ----- -
1. Zakres
2. Zawarcie umowy
3. Prawo odstąpienia
4. Ceny i warunki płatności
5. Warunki dostawy i wysyłki
6. Zachowanie tytułu
7. Odpowiedzialność za wady (rękojmia)
8. Gwarancja
9. Zawartość plików graficznych
10. Prawo właściwe
11. Alternatywne rozstrzyganie sporów

1) Zakres
1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej „OWH”) Mario Zito, działającego pod nazwą „ZITOCASES” (zwanego dalej „Sprzedawcą”), mają zastosowanie do wszystkich umów na dostawę towarów, które konsument lub przedsiębiorca (dalej „klient”) zawiera ze sprzedawcą w sprawie towarów prezentowanych przez sprzedawcę w jego sklepie internetowym. Niniejszym sprzeciwia się włączeniu własnych warunków klienta, o ile nie uzgodniono inaczej.
1.2 Konsumentem w rozumieniu niniejszych Ogólnych warunków jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani osobiste. można przypisać zatrudnioną aktywność zawodową. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba fizyczna lub prawna albo spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która przy zawieraniu czynności prawnej wykonuje swoją działalność gospodarczą lub niezależną działalność zawodową.

2) Wniosek umowy
2.1 Sklep internetowy z opisami Produktów zawartymi przez Sprzedawcę nie stanowią wiążącej oferty ze strony Sprzedawcy, lecz służą umożliwieniu Klientowi złożenia wiążącej oferty.
2.2 Klient może złożyć ofertę za pomocą formularza zamówienia online zintegrowanego ze sklepem internetowym sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranego towaru w wirtualnym koszyku i przejściu elektronicznego procesu składania zamówienia, Klient składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia umowy w odniesieniu do towaru znajdującego się w koszyku poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces składania zamówienia.
2.3 Sprzedawca może przyjąć ofertę Klienta w ciągu pięciu dni,
- poprzez przesłanie Klientowi pisemnego potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia w formie tekstowej (fax lub e-mail), przy czym decydujące znaczenie ma otrzymanie przez Klienta potwierdzenia zamówienia, lub
​​- poprzez dostarczenie zamówionego towaru do klienta, przy czym decydujące znaczenie ma odbiór towaru przez klienta, lub
- poprzez wezwanie klienta do zapłaty po złożeniu zamówienia.
Jeżeli istnieje kilka z ww. umowa zostaje zawarta w momencie, w którym jedna z wyżej wymienionych alternatyw występuje jako pierwsza. Termin przyjęcia oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się z końcem piątego dnia po wysłaniu oferty. Jeśli sprzedawca nie zaakceptuje oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, uważa się to za odrzucenie oferty, w wyniku czego klient nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.
2.4 Jeżeli „PayPal Express” wybrano metodę płatności, płatność zostanie przetworzona za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (dalej: „PayPal”), z zastrzeżeniem Warunków korzystania z systemu PayPal, dostępnych pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/ mpp/ua/useragreement-full lub - jeśli klient nie posiada konta PayPal - z zastrzeżeniem warunków płatności bez konta PayPal, które można zobaczyć na https://www.paypal.com /de /webapps/mpp/ua/privacywax-full.Jeżeli klient wybierze „PayPal Express" jako metodę płatności podczas procesu składania zamówienia online, wystawia również zlecenie płatnicze do PayPal, klikając przycisk kończący proces składania zamówienia. W takim przypadku sprzedawca już deklaruje przyjęcie oferty klienta pod adresem czas, w którym Klient uruchamia proces płatności poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces składania zamówienia.
2.5 W przypadku składania oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedawcy, po zawarciu umowy przez Sprzedawcę zapisywany jest tekst umowy zawierane i wysyłane do klienta w formie tekstowej po wysłaniu zamówienia (np. e-mail, faks lub list). Sprzedawca nie udostępnia treści umowy poza tym. Jeżeli klient przed wysłaniem zamówienia założył konto użytkownika w sklepie internetowym sprzedawcy, dane zamówienia zostaną zarchiwizowane na stronie internetowej sprzedawcy i będą dostępne dla klienta bezpłatnie za pośrednictwem chronionego hasłem konta użytkownika, podając odpowiednie dane logowania.
2.6 Przed złożeniem wiążącego zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy, klient może zidentyfikować ewentualne błędy wprowadzania, uważnie czytając informacje wyświetlane na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym do lepszego rozpoznawania błędów wejściowych może być funkcja powiększania przeglądarki, za pomocą której powiększany jest obraz na ekranie. Klient może korygować swoje wpisy w ramach elektronicznego procesu zamawiania za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy, dopóki nie kliknie przycisku, który kończy proces zamawiania.
2.7 Do zawarcia umowy dostępny jest tylko język niemiecki.
2.8 Realizacja Zamówienia i kontakt zazwyczaj odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej i zautomatyzowanego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego w celu realizacji zamówienia jest poprawny, aby wysyłane przez Sprzedawcę wiadomości e-mail mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności, korzystając z filtrów SPAM, Klient musi zapewnić, że wszystkie wiadomości e-mail wysyłane przez Sprzedawcę lub osoby trzecie, którym zlecono realizację zamówienia, zostaną dostarczone.

3) Prawo do odstąpienia od umowy
3.1 Konsumenci są zasadniczo uprawnione Prawo do odstąpienia od umowy.
3.2 Dalsze informacje na temat prawa do odstąpienia od umowy można znaleźć w polityce odstąpienia od umowy sprzedawcy.

4) Ceny i warunki płatności
4.1 O ile nie określono inaczej w opis produktu, są to podane ceny dla cen całkowitych. Podatek od sprzedaży nie jest wykazywany, ponieważ sprzedający jest małą firmą w rozumieniu UStG. Wszelkie dodatkowe koszty dostawy i wysyłki są określone osobno w odpowiednim opisie produktu.
4.2 W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej mogą w indywidualnych przypadkach powstać dodatkowe koszty, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i które musi ponieść klient . Należą do nich np. koszty przelewów bankowych (np. opłaty za przelewy, opłaty za kurs wymiany) czy opłaty importowe lub podatki (np. cła). Takie koszty mogą być również poniesione w związku z przelewem, jeśli dostawa nie jest realizowana do kraju spoza Unii Europejskiej, ale klient dokonuje płatności z kraju spoza Unii Europejskiej.
4.3 Opcja/opcje płatności będą / są komunikowane klientowi w sklepie internetowym sprzedawcy.
4.4 W przypadku uzgodnienia przedpłaty przelewem bankowym, płatność jest wymagalna niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony ustaliły późniejszy termin płatności.
4 .5 W przypadku płatności za pomocą metody płatności oferowanej przez PayPal, płatność jest przetwarzana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) Sà r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (dalej: „PayPal”), z zastrzeżeniem Warunków korzystania z systemu PayPal, dostępnych pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/ mpp/ua/useragreement-full lub - jeśli klient nie posiada konta PayPal - z zastrzeżeniem warunków płatności bez konta PayPal, które można zobaczyć na https://www.paypal.com /de /webapps/mpp/ua/privacywax-full.
4.6 W przypadku wybrania metody płatności „SOFORT”, płatność zostanie przetworzona przez dostawcę usług płatniczych SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (dalej "SOFORT"). Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem „SOFORT”, klient musi posiadać aktywowane konto bankowości internetowej z procedurą PIN/TAN do udziału w „SOFORT”, odpowiednio zidentyfikować się podczas procesu płatności i wysłać dyspozycję płatności do „ SOFORT". potwierdzić. Transakcja płatnicza realizowana jest natychmiast po tym przez „SOFORT” i obciążany jest rachunek bankowy klienta. Klient może wywołać bardziej szczegółowe informacje na temat metody płatności „SOFORT” w Internecie pod adresem https://www.klarna.com/sofort/.
4.7 Przy wyborze metody płatności oferowanej za pośrednictwem Przetwarzanie płatności w ramach usługi płatności „Shopify Payments” za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irlandia (dalej: „Shopify”). Indywidualne metody płatności oferowane za pośrednictwem Shopify są komunikowane klientowi w sklepie internetowym sprzedawcy. Do przetwarzania płatności Shopify może korzystać z innych usług płatniczych, dla których mogą obowiązywać specjalne warunki płatności, o czym klient może zostać odrębnie poinformowany. Więcej informacji na temat „Shopify Payments” jest dostępnych online pod adresem

https://www.shopify.de/payments do odzyskania.
4.8 Przy wyborze metody płatności SEPA Polecenie zapłaty, kwota faktury jest należna po wydaniu upoważnienia do polecenia zapłaty SEPA, ale nie przed upływem terminu płatności z góry. Polecenie zapłaty pobierane jest w momencie, gdy zamówiony towar opuści magazyn sprzedającego, ale nie przed upływem terminu do uprzedniej informacji. Informacje z wyprzedzeniem („Wstępne powiadomienie”) to wszelki komunikat (np. faktura, polisa, umowa) od sprzedawcy do klienta, który ogłasza obciążenie za pomocą polecenia zapłaty SEPA. Jeśli polecenie zapłaty nie zostanie zrealizowane z powodu niewystarczających środków na koncie lub z powodu podania nieprawidłowych danych bankowych lub jeśli klient sprzeciwi się obciążeniu, chociaż nie jest do tego uprawniony, klient musi ponieść opłaty poniesione przez odpowiednie bank, jeśli jest za to odpowiedzialny.
4.9 Przy wyborze metody płatności „polecenie zapłaty przez ipayment” lub „karta kredytowa przez ipayment”, płatność jest przetwarzana za pośrednictwem systemu płatności ipayment firmy 1&1 Internet AG, który przekazuje płatność klienta żądanie do odpowiedniego dostawcy płatności. Do przetwarzania płatności mają zastosowanie ogólne warunki handlowe danego dostawcy płatności, które klient może wziąć pod uwagę i musi zaakceptować w ramach procesu płatności elektronicznej. Metody płatności „polecenie zapłaty za pośrednictwem ipayment” lub „karta kredytowa za pośrednictwem ipayment” podlegają zaakceptowaniu żądania płatności klienta przez odpowiedniego dostawcę usług płatniczych.
4.10 W przypadku wybrania metody płatności poleceniem zapłaty (polecenie zapłaty) kwota faktury jest wymagalne niezwłocznie po zawarciu umowy. Metoda płatności poleceniem zapłaty wymaga pomyślnego sprawdzenia zdolności kredytowej przez Masterpayment LTD, 483 Green Lanes, Londyn, N13 4BS, Wielka Brytania („Masterpayment”).Jeżeli klient ma możliwość polecenia zapłaty (polecenia zapłaty) po sprawdzeniu zdolności kredytowej, płatność zostanie zrealizowana we współpracy z net-m privatbank 1891 AG, ​​Odeonsplatz 18, 80539 Monachium („net-m privatbank 1891 AG”), na którą Sprzedający ceduje swoje roszczenie płatnicze.W takim przypadku net-m privatbank 1891 AG jest upoważniony z możliwością odwołania do pobrania kwoty faktury ze wskazanego rachunku klienta. W przypadku cesji płatność może być dokonana wyłącznie na rzecz net-m privatbank 1891 AG ze skutkiem oddłużenia. Polecenie zapłaty następuje w momencie opuszczenia przez zamówiony towar magazynu sprzedawcy. Nawet w przypadku wybrania metody płatności polecenie zapłaty (polecenie zapłaty) za pośrednictwem Masterpayment, sprzedawca pozostaje odpowiedzialny za ogólne zapytania klientów, np. dotyczące towarów, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, deklaracji anulowania i wysyłek lub not kredytowych.4.11 Przy wyborze metody płatności „Polecenie zapłaty PayPal” PayPal przelewa kwotę faktury z rachunku bankowego klienta w imieniu sprzedawcy po wystawieniu upoważnienia do polecenia zapłaty SEPA, ale nie przed upływem terminu na przekazanie informacji z góry. Wstępne powiadomienie („Wstępne powiadomienie”) to dowolna wiadomość (np. faktura, polisa, umowa) do klienta, która ogłasza obciążenie za pomocą polecenia zapłaty SEPA. Jeśli polecenie zapłaty nie zostanie zrealizowane z powodu niewystarczających środków na koncie lub z powodu podania nieprawidłowych danych bankowych lub jeśli klient sprzeciwi się obciążeniu, chociaż nie jest do tego uprawniony, klient musi ponieść opłaty poniesione przez odpowiednie bank jeśli jest za to odpowiedzialny.

5) Warunki dostawy i wysyłki
5.1 Towar wysyłany jest na adres dostawy wskazany przez klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Przy realizacji transakcji decydujący jest adres dostawy podany w procesie realizacji zamówienia sprzedawcy.
5.2 Jeżeli firma transportowa odeśle towar do sprzedawcy, ponieważ dostawa do klienta nie była możliwa, to klient ponosi koszty za nieudaną wysyłkę . Nie dotyczy to sytuacji, gdy klient nie ponosi odpowiedzialności za okoliczność, która doprowadziła do niemożności dostawy lub gdy tymczasowo uniemożliwiono mu przyjęcie oferowanej usługi, chyba że sprzedawca poinformował go o takiej usłudze z rozsądnym wyprzedzeniem. Ponadto nie dotyczy to kosztów dostawy, jeżeli klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku skutecznego skorzystania przez klienta z prawa odstąpienia od umowy, do kosztów zwrotu ma zastosowanie uregulowanie zawarte w polityce odstąpienia od umowy sprzedawcy.
5.3 Odebranie przez sprzedawcę nie jest możliwe ze względów logistycznych.

6) Zastrzeżenie własności
Jeżeli sprzedający wprowadzi zaliczkę, zachowuje własność dostarczonego towaru do czasu pełnej zapłaty należnej ceny zakupu.

7) Odpowiedzialność za wady (rękojmia)
7.1 Jeżeli zakupiony przedmiot jest wadliwy, obowiązują przepisy o odpowiedzialności ustawowej za wady.7.2 Odstępstwo dotyczy towarów używanych: Roszczenia z tytułu wad są wykluczone, jeżeli wada wystąpi dopiero po upływie roku od dostawy towaru. Wady, które wystąpią w ciągu jednego roku od dostawy towaru, można dochodzić w ustawowym terminie przedawnienia. Jednakże skrócenie okresu odpowiedzialności do jednego roku nie dotyczy - przedmiotów, które zostały użyte do budowy zgodnie ze swoim zwykłym przeznaczeniem i spowodowały jego wadliwość,
- do roszczeń o odszkodowanie i zwrot kosztów poniesionych przez Klienta, oraz
- w przypadku, gdy Sprzedający podstępnie zataił wadę.
7.3 Klient proszony jest o reklamację doręczyciela na dostarczony towar z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi i poinformowanie o tym Sprzedawcy.Nieprzestrzeganie przez klienta nie ma żadnego wpływu na jego roszczenia prawne lub umowne z tytułu wad

8) Gwarancja
8.1 ZITOCASES oferuje roczną (1 rok) gwarancję na wszystkie produkty sprzedawane w Witrynie. Niniejsza gwarancja obejmuje wady produkcyjne i ogranicza się do wad związanych z dopasowaniem, szyciem i użyciem klejów. Należy zaznaczyć, że ZITOCASES nie obejmuje wad spowodowanych wpływami zewnętrznymi, m.in. wypadkami, ogniem, wodą (lub innymi cieczami)

9) Treść plików graficznych, wymagania techniczne danych, naruszenie praw osób trzecich przy korzystaniu z konfiguratora9.1 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści wykorzystane przez klienta za pośrednictwem konfiguratora, który służy do tworzenia produktu. Dotyczy to w szczególności zdjęć, grafik, tekstów lub innych materiałów.
9.2 Klient jest odpowiedzialny za pisownię, ostrość obrazu, jakość obrazu oraz jakość projektu wykorzystywanych obrazów, grafik i tekstów. Egzamin przez ZITOCASES nie ma miejsca. Dozwolone formaty to: format JPG lub PNG.
9.3 Dla wszystkich zleceń produkcyjnych wysyłanych do ZITOCASES zakłada się wymagane prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa klienta. Zwracamy uwagę, że osoby trzecie mogą dochodzić od klientów istotnych roszczeń odszkodowawczych w przypadku treści naruszających prawa autorskie. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wynikające z naruszenia ww. praw i zwalnia ZITOCASES od wszelkiej odpowiedzialności w przypadku roszczenia przez osobę trzecią.
9.4 Składając zamówienie, Klient zapewnia również, że treść przesyłane pliki graficzne nie naruszają przepisów prawa karnego, naruszane. ZITOCASES zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji takich zamówień, jeśli są znane.


10) Obowiązujące prawo
Prawo Republiki Federalnej Niemiec ma zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych między stronami, z wyłączeniem przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w zakresie, w jakim udzielona ochrona nie jest cofana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

11) Alternatywne rozwiązywanie sporów
11.1 UE Komisja udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Ta platforma służy jako punkt kontaktowy dla -sądowe rozstrzyganie sporów wynikających ze sprzedaży internetowej lub umów o świadczenie usług, w które zaangażowany jest konsument.
11.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany ani chętny do udziału w postępowaniu rozstrzygania sporów przed konsumenckim organem polubownym.

.